Algemene voorwaarden KIDS in de praktijk

 

Definities van de woorden ik, jij en diensten:

In dit document staat ‘ik/mijn’ voor Ratna Meijer - Leidelmeijer, eigenaresse van KIDS in de praktijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69888477. 

De woorden ‘jij/jouw/je’ staan voor de gezaghebbende ouder(s) van het te coachen kind. 

'Kind' is de minderjarige waarvoor de coaching wordt aangegaan. 

'Diensten' staat voor de diensten die ik aanbiedt, te denken aan coachingssessies, workshops, seminars, trainingen, lezingen, enzovoort. 

Offertes en prijsaanvraag

Je bent ten alle tijden vrij een kosteloze offerte of prijsaanvraag op te vragen voor mijn diensten. Aanvraag verplicht tot niets, dat wil zeggen dat je geen dienst hoeft af te nemen naar aanleiding van een offerte.
Een offerte wordt binnen 3 werkdagen toegestuurd.

Ik ben gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand voor inwerkingtreding aangekondigd en zijn dan van toepassing op nieuwe trajecten. 

Het afnemen van een dienst

Na het intakegesprek hebben we contact over het eventuele verdere traject. Wanneer jullie besluiten om met mij verder te gaan, gaan jullie akkoord met mijn algemene voorwaarden en kan onze samenwerking starten. 

Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van jou of jouw kind. 

Overeenkomst

Na een intakegesprek, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de algemene voorwaarden en mijn tarief. 

Er wordt een schriftelijke behandelingsovereenkomst getekend door de / beide gezaghebbende ouder(s). Wanneer een van beide gezaghebbende ouders deze overeenkomst wil ontbinden zal het traject met het betreffende kind stoppen. Wel kunnen we ervoor kiezen om dan verder te gaan met coaching van de andere ouder. 

Loop en beëindiging van het traject

We stellen samen een haalbaar doel. We investeren allebei in de weg naar het doel. Ik verplicht mij tot maximale inspanning. Dat verwacht ik ook van jou en jouw kind. We maken globaal een inschatting van de duur van het traject. Mocht dit gaandeweg korter of langer duren, dan wordt dit op tijd helder.

Is het doel behaald, dan is het traject rond. Er kan gaandeweg een nieuw doel ontstaan. Desgewenst bepalen we een vervolgtraject. Ook kunnen in sommige gevallen eenmalige sessies worden afgesproken.

Zie ik in de samenwerking dat het proces niet meer klopt dan bespreek ik dat met je en kan ik besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer je met regelmaat de door ons gemaakte afspraken niet nakomt of aantoonbaar niet meewerkt. Jij mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. Je betaalt alle genoten sessies en bent verder tot niks verplicht.

Afspraken

Jij draagt er zorg voor dat jouw kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, of zelfstandig vertrekt als dat zo is afgesproken.

Kun jij of je kind onverhoopt niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Wordt de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand de afspraak afgezegd, dan bereken ik kosten. Je betaalt dan 25 euro.

Betaling

Facturering vindt via e-mail plaats na afloop van een maand, over de afgenomen sessies van de betreffende maand. 

Je betaalt binnen de aangeduide termijn. Lukt dit om welke reden dan ook niet binnen de termijn, dan neem je contact met mij op. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan bericht ik je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een derde herinnering en aangepaste, verhoogde, factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het verder over aan een incassobureau.

Auteursrecht

Het door mij aangeleverde materiaal is door mij geschreven, vervaardigd of opgenomen en mag niet zonder toestemming worden (her)gebruikt of aangepast.

Gesprekken met derden

Ik sta open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. Dit gesprek wordt als sessie gezien en betaald.

Privé

Wat inhoudelijk tijdens het traject gedeeld wordt blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim. Het kan zijn dat ik een vraag over een traject wil bespreken met een collega. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn.

Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.

Klachten

Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan wenden we ons tot een onafhankelijke mediator en delen we de kosten die dit met zich meedraagt.